• Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasza firma jest jedną z największych firm na Lubelszczyźnie zajmujących się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa.
  • Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasza firma jest jedną z największych firm na Lubelszczyźnie zajmujących się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa.
  • Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasza firma jest jedną z największych firm na Lubelszczyźnie zajmujących się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa.
  • Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasza firma jest jedną z największych firm na Lubelszczyźnie zajmujących się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa.
  • Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasza firma jest jedną z największych firm na Lubelszczyźnie zajmujących się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa.
  • Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasza firma jest jedną z największych firm na Lubelszczyźnie zajmujących się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa.
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
RODO

RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

 

1.      Administrator Danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agricola-Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Ciecierzynie 121A, 21-003 Ciecierzyn.

2.      Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi serwisowe; podmioty, którym na  podstawie  umów zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych; organy publiczne i podmioty, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

3.      Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane:

1)     w celu marketingu produktów i usług, a tym samym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celu;

2)     w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy(dotyczy przypadków, kiedy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie umowy lub dla potrzeb realizacji działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wówczas podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, tj. wynikającym z zawartej umowy lub warunkiem zawarcia umowy (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania ww. celu);

3)     w celu wykonania usług, na realizację których wyrażono zgodę – dotyczy przypadków, kiedy na realizację konkretnych usług wyrazili Państwo zgodę (wówczas przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)- podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

4.    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:

1)     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przez czas konieczny dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, a także do czasu przedawnienia roszczeń;

2)     jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu (dla którego zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.

5.      Prawa osób, których dane dotyczą.

Przysługuje Państwu:

1)     prawo dostępu do swoich danych osobowych;

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)     prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO);

4)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

5)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

6)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.

6.      Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.